Data & Knowledge Engineering
School of ITEE

  • Paul Bailes, Welcome
  • Xiaofang Zhou, Introduction
  • Joe Lin, Xiaofang Zhou, Maria Orlowska, Shazia Sadiq
  • Maria Orlowska, Guest Speaker
  • Maria Orlowska, Guest Speaker
  • Ian Hayes, Jim Welsh, Maria Orlowska, Andrew Lister, David Abramson
  • Xiaofang Zhou, Dat Ma, Hoyoung Jeung, Marta Indulska, Maria Orlowska, Cathy Ewald, Shazia Sadiq, Joe Lin
  • Xue Li, Maria Orlowska