Data & Knowledge Engineering
School of ITEE

 • Jinli Cao, Jeffrey Yu, Xuemin Lin, Chengfei Liu, Yanchun Zhang
 • Address by the VC, UQ Graduations 19 July 2013
 • Maria Orlowska, Doctor of Science honoris causa
 • Maria Orlowska, Doctor of Science honoris causa
 • Maria Orlowska, Doctor of Science honoris causa
 • Maria Orlowska, Doctor of Science honoris causa
 • Maria Orlowska, Doctor of Science honoris causa
 • Address by Maria Orlowska, Guest Speaker
 • Address by Maria Orlowska, Guest Speaker
 • Address by Maria Orlowska, Guest Speaker
 • Xue Li, UQ Graduation Ceremony, 19 July 2013
 • Maria Orlowska, Academic Procession
 • Xiaofang Zhou, Academic Procession
 • Danqing Zhang, Maria Orlowska, Xuemin Lin, Karsten Schulz, Yanchun Zhang
 • Yanchun Zhang, Xuemin Lin, Xiaofang Zhou, Chengfei Liu, Xue Li
 • Yanchun Zhang, Maria Orlowska, Jinli Cao
 • Xiaofang Zhou, Shazia Sadiq
 • Xuemin Lin, Xiaofang Zhou, Maria Orlowska, Chengfei Liu, Yanchun Zhang
 • Shazia Sadiq, Maria Orlowska
 • Xiaofang Zhou, Maria Orlowska, Danqing Zhang
 • Xue Li, Maria Orlowska, Yingzi Deng
 • Maria Orlowska, Ralf Muhlberger
 • Jinli Cao, Chengfei Liu, Yanchun Zhang, Maria Orlowska, Xuemin Lin, Jeffrey Yu